B2B Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NOAH & SISI (B2B)

 

 

Noah & Sisi, handelend onder de naam Noah & Sisi, met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen, Turnhoutsebaan 139 A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer    0671.517.637 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (hierna “NOAH & SISI”) is een onderneming gespecialiseerd in accessoires voor kinderen (hierna de “Producten”).

 

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met NOAH & SISI komt te staan binnen het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit (hierna de “Klant”) en dit via de website van NOAH & SISI, www.noahsisi.be (hierna de “Webshop”).

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 

 • Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkopen van NOAH & SISI die worden gedaan aan de Klant via de Webshop.

 

 • Het plaatsen van een bestelling bij NOAH & SISI houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van NOAH & SISI in.

 

 • NOAH & SISI behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden automatisch in werking binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant. De Klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met NOAH & SISI, zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen, mits aangetekend schrijven binnen deze termijn van 5 (vijf) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant.

 

 • De toepassing van de algemene voorwaarden van NOAH & SISI sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

 

 • NOAH & SISI en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een bindende overeenkomst tot stand kan komen middels elektronische communicatievorm, waardoor onder andere het ontbreken van een handtekening geen afbreuk doet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. De elektronische bestanden van NOAH & SISI dienen hierbij, voor zover de wet het toelaat, als een vermoeden van bewijs.

 

Artikel 2 - Bestelling

 

 • De Klant kan alleen een bestelling doen via de Webshop, die slechts kan worden verwerkt indien de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd door invulling van het contactformulier.

 

 • Behoudens indien anders overeengekomen, dient iedere bestelling door de Klant een minimumwaarde te hebben van 200,00 EUR, exclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

 

 • NOAH & SISI verbindt zich ertoe om de op de Webshop geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze algemene voorwaarden geformuleerde beperkingen. In geval van uitputting van de voorraad van het bestelde Product behoudt NOAH & SISI zich het recht voor om de desbetreffende bestelling te weigeren. NOAH & SISI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een Product.

 

 • NOAH & SISI draagt zorg voor de kwaliteit van de Webshop en neemt alle redelijke maatregelen om correcte en actuele informatie op de Webshop te verstrekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de mogelijkheid dat de aangeboden informatie onvolledig kan zijn, materiële fouten kan bevatten, of mogelijks niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NOAH & SISI niet. NOAH & SISI is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

 

 • Een bestelling is pas definitief na (i) de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden en (ii) de betaling door de Klant conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 - Levering

 

 • De Webshop richt zich op de Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse markt. Bij leveringen in andere dan deze landen kunnen afwijkende voorwaarden gelden (voor meer informatie: info@noahsisi.com).

 

 • De levering van het bestelde Product gebeurt op het door de Klant opgegeven adres, dat aldus in de Europese Unie dient gelegen te zijn.

 

 • De leveringstermijn geldt slechts ten indicatieve titel waardoor eventuele vertragingen in de levering geen aanleiding kunnen geven tot ontbinding van de overeenkomst lastens NOAH & SISI of enige vorm van schadevergoeding.

 

 • Een overeengekomen termijn wordt in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan de Klant, een derde of overmacht en dit zonder enige schadevergoeding.

 

 • Op het moment van levering dient de Klant een ontvangstbewijs van de bezorgingsdienst te ondertekenen.

 

Artikel 4 - Prijzen

 

 • De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendingskosten, waarbij de BTW en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de diensten uitgevoerd door NOAH & SISI, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de overeenkomst, integraal ten laste van de Klant zullen vallen.

 

 • De prijzen worden uitgedrukt in EURO.

 

 • De berekening van de verzendingskosten, die ten laste van de Klant zijn, wordt aangeduid op het ogenblik van de aankoop. Bij bestellingen vanaf 300,00 EUR (exclusief BTW) zijn de verzendingskosten ten laste van NOAH & SISI.

 

Artikel 5 - Betaling

 

 • De facturen van NOAH & SISI zijn onmiddellijk betaalbaar.

 

 • Betaling dient te geschieden volgens één van de volgende betalingsmogelijkheden (met vermelding van eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan):

 

 • American Express;
 • Apple Pay;
 • Bancontact/Mister Cash;
 • Mastercard;
 • SOFORT; en

Nadat het betaalsysteem (Stripe) voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt NOAH & SISI de bestelling via e-mail.

 

Op betalingen zijn de voorwaarden van het betaalsysteem, alsook -indien voor een betaalwijze met kredietkaart wordt gekozen- de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. NOAH & SISI is geen partij in de relatie tussen de Klant en het betaalsysteem respectievelijk de kaartuitgever.

 

Artikel 6 - Klachten

 

 • De Klant is ertoe gehouden om de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

 

 • Op straffe van verval of niet-ontvankelijkheid dient de Klant zijn klachten, die betrekking hebben op gebreken aan het Product of de levering die uiterlijk zichtbaar zijn, binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na levering schriftelijk ter kennis te brengen aan NOAH & SISI met een gedetailleerde beschrijving van het zichtbare gebrek.

 

 • Indien het geleverde Product behelst is met een zichtbaar gebrek en/of niet zou overeenstemmen met het bestelde Product, zal NOAH & SISI de Klant de keuze geven tussen een kosteloos herstel of vervanging van het geleverde Product of, indien de Klant dit wenst, een terugbetaling van de volledige kostprijs, zonder tot schadevergoeding of enige andere verplichting gehouden te zijn.

 

 • De Klant is niet gerechtigd de Producten waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit toch zonder geldige reden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Klant. NOAH & SISI is in dat geval vrij zijn de Producten voor rekening en risico van de Klant onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Klant, aan de Klant terug te zenden.

 

 

 

Artikel 7 - Garantie en vrijwaring

 

 • NOAH & SISI verbindt zich ertoe om een Product te leveren dat overeenstemt met het bestelde Product, zoals vastgelegd in de overeenkomst, waaronder begrepen de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 • Indien het geleverde Product niet in overeenstemming is met bovenstaande voorschriften en bijgevolg een gebrek (of gebreken) vertoont die niet onmiddellijk zichtbaar waren na levering van het Product, dient de Klant de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen binnen een termijn van één (1) maand na de ontdekking ervan. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

 • Er kan in ieder geval geen sprake zijn van een tussenkomst in garantie door NOAH & SISI in geval van normale slijtage aan het Product, veranderingen aangebracht aan het Product door de Klant waaronder reparaties die niet met de toestemming van NOAH & SISI zijn verricht, het niet kunnen voorleggen van de originele factuur, een wijziging of onleesbaarheid van de originele factuur, het gebruik van het Product dat niet-conform de normale bestemming of de gebruiksinstructies is, beschadiging door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud in hoofde van de Klant.

 

 • De garantietermijn in hoofde van NOAH & SISI komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. NOAH & SISI is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de Klant

 

 • De Klant verbindt er zich toe om de Producten enkel in de handel te brengen voor zover dit plaatsvindt conform de redelijke richtlijnen die door NOAH & SISI ter beschikking worden gesteld in het kader van de overeenkomst tussen de partijen.

 

 • De Klant is gehouden om de Producten te verkopen in de door NOAH & SISI voorziene verpakking.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 

 • NOAH & SISI is de titularis van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot de auteursrechten en de merkrechten die rusten op de Producten, het logo van NOAH & SISI en alle tekens en foto’s die zij aanwendt in haar commerciële documentatie.

 

 • Geen enkele bepaling in deze overeenkomst zal resulteren in de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten aan de Klant.

 

 • Binnen het kader van de overeenkomst tussen de partijen en tevens voor zover het gebruik plaatsvindt conform de richtlijnen van NOAH & SISI, is het de Klant toegestaan gebruik te maken van de handelsnaam, het logo en enig teken van NOAH & SISI dat door haar ter beschikking wordt gesteld in de commerciële documentatie van NOAH & SISI of op de Producten. Zij stelt foto’s voorts ter beschikking die gebruikt kunnen worden op de sociale media kanalen en/of op de eigen webshop van de Klant binnen hetzelfde kader.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 

 • NOAH & SISI is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die te vinden is via haar Webshop.

 

 • De informatie die wordt verstrekt via of met betrekking tot de Producten is bovendien van algemene aard, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de Klant worden beschouwd.

 

 • NOAH & SISI geeft geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van de Webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Webshop of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Webshop.

 

 • De Webshop kan links bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. NOAH & SISI verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 • NOAH & SISI verbindt zich ertoe haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden volgens de regels van de kunst uit te voeren. Er rust op NOAH & SISI echter slechts een inspanningsverbintenis.

 

 • Behoudens in geval van opzet of zware fout van NOAH & SISI of van haar aangestelden is NOAH & SISI nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade.

 

 • De totale (contractuele en buitencontractuele) directe aansprakelijkheid van NOAH & SISI wordt te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant onder de gerelateerde overeenkomst, met een maximum van 250,00 EUR.

 

 • De schade toerekenbaar aan NOAH & SISI zal, naar keuze van NOAH & SISI, verholpen worden in natura, door vervanging of herstelling. Indien een herstel in natura onmogelijk is of een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal NOAH & SISI de prijs zoals vastgelegd in de gerelateerde overeenkomst terugbetalen aan de Klant rekening houdend met het genot dat de Klant reeds gehad heeft van de betreffende Producten.

 

Artikel 11 - Gegevensbescherming

 

11.1  NOAH & SISI verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en verwerking, in het kader van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Belgische privacywetgeving.

 

11.2  Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacy beleid van NOAH & SISI, kan deze de privacyverklaring  van NOAH & SISI raadplegen via de Webshop. Indien de Klant vragen heeft hieromtrent, kan deze steeds een e-mail zenden aan: info@noahsisi.com.

 

Artikel 12 - Overmacht

 

12.1  Indien de levering van een definitieve bestelling niet kan plaatsvinden wegens overmacht, dit wil zeggen situaties die het NOAH & SISI quasi onmogelijk maken om haar verplichtingen onder de overeenkomst gesloten met de Klant uit te voeren, zal NOAH & SISI de Klant hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na de aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan de onmogelijkheid tot nakoming van een verbintenis in de zin van de wet en de rechtspraak. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, natuurverschijnselen, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, tekort aan vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder, beperkingen in het energieverbruik, onwerkbaar weer, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

 

12.2  Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 2 (twee) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die NOAH & SISI reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen zijn.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

13.2  Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

 

 

***